شماره حساب

شماره کارت بانک ملی 0571 6443 9972 6037   شماره شبای بانک ملی   IR60 0170 0000 0022 1504 6280 00
شماره کارت بانک شهر 1383 3518 0610 5047   شماره شبای بانک شهر   IR02 0610 0000 0070 0812 6279 44
شماره کارت بانک گردشگری 0976 0582 1610 5054   شماره شبای بانک گردشگری  IR67 0640 0117 9966 0451 3770 01
شماره حساب ها به نام آقای مجتبی فولادزاده می باشد