می خواهم آمار بازدید روزانه فروشگاه را مشاهده کنم

سیستم آمار  بازدید به طور خودکار فعال است و بطور روزانه و هفتگی و ماهانه آمار بازدید فروشگاه را محاسبه می کند شما می توانید نمایش آمار بازدید را برای کاربران و مشتریان فعال یا غیر فعال کنید.

آمار بازدید در سیستم داشبرد مدیریت فروشگاه هم موجود است و به صورت گرافیکی آمارهای بازدید را نشان می دهد برای مدیریت نمایش آمار بازدید می توانید کنید به قسمت کنترل پنل مدیریت مراجعه و در قسمت مدیریت بخشها در تنظیمات کلی نسبت به فعال یا غیر فعال بودن سیستم آمار بازدید اقدام کنید.