می خواهم نظرات کاربران درباره کالاهای فروشگاه را مشاهده کنم

کاربران در فروشگاه می توانند در مورد کالاها گفتگو کنند و نظرات خود را بیان کنند تا دیگر کاربران نسبت به ویژگی مثبت و منفی کالاها قبل از خرید آگاهی پیدا کنند. مدیر سایت می تواند با تایید نظرات کاربران آنها را به نمایش بگزارد برای تایید نظرات کنید به قسمت کنترل پنل مدیریت مراجعه و در قسمت مدیریت نظرات کاربران نسبت به تایید یا حذف نظرات اقدام کنید