میخواهم امکان افزودن محتوای متنوع و دلخواهی در فروشگاه ساز داشته باشم

شما با استفاده از سیستم مدیریت محتوای فروشگاه ساز می توانید مطالب و محتوای جدیدی ایجاد کنید ضمن اینکه افزودن محتوا جدید به صورت درختی و تودر تو خواهد بود یعنی شما می توانید یک محتوای اصلی و چند محتوای فرعی ایجاد کنید بطور مثال یک محتوای اصلی به نام قوانین فروشگاه ایجاد کنید و قوانین ارسال کالا و راهنمای خرید کالا و قوانین عودت وجه را به عنوان محتوای فرعی تعیین کنید.

برای ایجاد محتوا به قسمت کنترل پنل مدیریت رفته در بخش مدیریت محتوا مطالب خود را اضافه کنید.