می خواهم در فروشگاه ساز دسترسی های مختلفی برای کارکنان داشته باشم

اگر شما تعدادی کارمند در فروشگاه دارید می توانید برای هر کدام از کارمندان خود سطح دسترسی معینی تعریف کنید بطور مثال کارمند خاصی می تواند فقط مدیریت اخبار را انجام دهد یا سیستم مدیریت محتوا و سیستم مدیریت آگهی ها و سیستم مدیریت کالاها و قسمت های مختلفی که در فروشگاه تعریف شده را برای کارمندان خود تعریف کنید.

به این ترتیب شما سطح امنیتی و مدیریتی در فروشگاه را بالا برده و راندمان کاری را افزایش می دهید. برای مدیریت دسترسی به قسمت کنترل پنل مدیریت رفته و در بخش امنیت می توانید دسترسی های مختلفی برای افراد،کارکنان خود ایجاد کنید